تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1380 
فلسفه عرفان 
دانشگاه بینگ همتن، نیویورک 
 
فوق لیسانس 
 
مطالعات اسلامی 
دانشگاه مک‌گیل 
 
فوق لیسانس 
 
فلسفه غرب 
بینگ همتون امریکا 
 
خارج