آلبوم من ◂ بازدید از مراحل ساخت فیلم حضرت یوسف
دکتر مرتضی آقا تهرانی